Bárterový obchod


Barter alebo barterový obchod je forma obchodnej činnosti, pri ktorej je tovar alebo služby priamo vymenený za iný tovar alebo služby bez použitia peňazí.

Barterový obchod môže prebiehať bilaterálne aj viacstranne. Ide o priamu výmenu bez zapojenia niektorého všeobecného prostriedku výmeny (napr. peňazí či zlata). Barterový obchod a peniaze predstavujú rôzne prostriedky na vyváženie hospodárskej výmeny. K výmenným obchodom najčastejšie dochádzalo a dochádza v spoločnostiach, v ktorých neexistuje peňažný systém, alebo v ekonomikách s nestálou menou (napr. v čase vysokej inflácie), ale môže byť vedený snahou ušetriť náklady spojené s platením peňazí.

K dvojstrannej výmene môže dôjsť vtedy, ak sa vzájomne stretne ponuka a dopyt dvoch subjektov na trhu. Každá strana musí byť schopná dodať to, o čo má druhá strana záujem. Ak takéto ideálne stretnutie ponuky a dopytu nenastane, možno výmenu uskutočniť ešte ďalšími spôsobmi:

  • v niektorých spoločnostiach sa vyvinul systém sprostredkovateľov, ktorí skladujú tovar a obchodujú s ním; títo sprostredkovatelia sa však často dostávajú do ekonomického rizika

  • iným spôsobom je vytvorenie virtuálnej výmennej jednotky (napr. barterový dolár), ktorá je ekvivalentom používaným pri výmene obdobne ako v parciálnych menových systémoch, ktoré nie sú zaštítené štátnou autoritou
  • Posledné riešenie predstavuje multilaterálny obchod, ktorý je síce organizačne zložitejší, ale umožňuje výmenu tam, kde dvojstranné vzťahy nestačia